Şirketimiz, kuruluş yılını izleyen 5 yıl boyunca , 5411 sayılı bankacılık kanununun 143/5 maddesi uyarınca, 488 sayılı damga vergisi kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı harçlar kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı gider vergileri kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır.

Ayrıca, katma değer vergisi kanununun 17/4-L maddesi uyarınca, bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi işlemlerindeki katma değer vergisinden de istisnadır.

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com